Haber ve Duyurular

20
 


Sayı       :  2014 / 48
20/05/2014
Konu     : Yenilik ve İlaveler ile Giderlerine Katılma
 

           Sayın Kat Maliki

Bilindiği üzere, 2005 tarihli Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak Daire Başkanlığı Site Yönetimleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Ankara Eryaman VII. Etap 2 Grup Konutları 46465 Ada 1 Parsel Yönetim Planının  “Yenilik Ve İlaveler İle Giderlerine Katılma” başlıklı 40 (1) maddesi “Adanın ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örneğin, ortak anten, v.s.) ilişkin yenilik ve ilaveler, adadaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır. Bu yenilik ve ilaveler giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. Kat maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, Ada Temsilciler Kurulunca belirlenir.” hükmü haizdir.

Spor Sitesi Ada Temsilciler Kurulunun 20 Mayıs 2014 tarihli toplantısında ve daha önce yapılan toplantılarda önerilen ve bazı kat malikleri ve sakinlerimiz tarafından Sitemize Güvenlik Hizmeti alınması talebi Yönetim Kurulumuzca görüşülerek değerlendirme yapılmıştır.

2005-2007 yıllarında sıklaşan hırsızlık vakaları kamera ve duvar yapımı gibi önlemler neticesinde ciddi anlamda azalmış olmakla birlikte son 7 yıl içerisinde, yılda ortalama 2 veya 3 hırsızlık vakası olduğu, bunlardan bir kısmının sitemizde bulunan 24 saat çalışan kamera güvenlik kayıtları ile tespit edilmiştir. Yıllardır ada temsilciler kurulu toplantılarında güvenlik hizmeti alınarak hem hırsızlık vakalarının asgariye indirilmesi hem de sitemizin giriş çıkışlarının kontrol edilerek daha güvenli hale getirilmesi talep edilegelmektedir.

Buna göre; yapılan araştırmalar neticesinde, bu konuda hizmet alınabilmesi için öncelikle altyapının hazırlanması gerektiği, bu amaçla en az iki adet güvenlik/nizamiye giriş binalarına ihtiyaç duyulduğu, bu binaların yaklaşık maliyetinin 130.000-150.000TL arasında olabileceği, daha sonra güvenlik işletme giderinin aylık aidat tutarının  % 65 oranında artabileceği öngörülmektedir.

Güvenlik hizmeti alımının kat maliklerimize ve sakinlerine ek maliyet getirmesi kaçınılmazdır. Civarda güvenlik hizmeti olan benzer sitelerde uygulanan aidat miktarları malumdur. Aidatların artacak olması, yatırım maliyetlerinin kat maliklerince karşılanması durumunda gösterecekleri tepki elbette önemlidir. Şurası da unutulmamalı ki yapılan yatırımlar ve alınacak ek hizmetler konutlara değer katacaktır. Tüm bunlarla birlikte son sözü muhakkak kat maliklerinin söylemesi elzemdir. Ada Temsilciler Kurulu ve Yönetim Kurulu kat maliklerinin tercihleri doğrultusunda hareket edecektir.

Yönetim Planı 40(1) maddesi gereği Yenilik ve İlaveler ile Giderlerine Katılma için kat maliklerinin çoğunluğuyla karar verileceği, bu sebeple kat maliklerimizin tamamının kararının öğrenilmesine ve bu sebeple bir form hazırlanarak 2014-2015 Bütçe bilgileri ile birlikte 440 kat malikimize taahhütlü posta veya elden imza ile ve adreslerine teslim edilmesine karar verilmiştir.

Ekte yer alan Formun ilgili bölümleri doldurularak ve imzalanarak Yönetimimize elden, taahhütlü posta veya faks yoluyla (daha sonra aslını ulaştırmak kaydıyla) 14/06/2014 Cumartesi günü saat 17:00’e kadar Yönetime ulaştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Ek: Form


Spor Sitesi Yönetim Kurulu
Başkan
Mehmet ALTUNTAŞ
Başkan Yrd.
Ali Erdoğan KAPUCU
Sayman Üye
Tahir Günay KIVILCIM


 


YENİLİK VE İLAVELER İLE GİDERLERİNE KATILIM BEYAN VE TERCİH FORMUNU İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ 
 

Bu haber toplam 1664 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink