Haber ve Duyurular

22

 

GSV SPOR SİTESİ ASANSÖR YAPIM VE REVİZELERİ YAPTIRILACAKTIR

GSV SPOR SİTESİ ERYAMAN

SPOR SİTESİNDEKİ 13 ADET ASANSÖRÜN ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ VE AYRICA 13 ADET ASANSÖRÜN BAKIMININ VE EKSİKLERİNİN YAPILARAK YEŞİL ETİKET ALINMASI, 26 ADET ASANSÖRÜN AYLIK BAKIM YAPILMASI İŞİ KAPALI ZARF USULÜ ve sonrasında PAZARLIK USULÜ ile ihale edilecektir. Bu ihale KİK kanuna tabi değildir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:

2016/001

1- İdarenin

a) Adresi

:

Göksu Mah. 90 Sok. Spor Sitesi 4M blok Yönetim Ofisi Eryaman Etimesgut ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122809906 - 03122805658

c) Elektronik Posta Adresi

:

sporsitesi@hotmail.com

 

 

 

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

GSV Spor Sitesi 13 adet binada mevcut bulunan 13 ADET ASANSÖRÜN ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ VE AYRICA 13 ADET ASANSÖRÜN BAKIMININ VE EKSİKLERİNİN YAPILARAK YEŞİL ETİKET ALINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye İhale Dokümanlarında yer alan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Spor Sitesi Eryaman ANKARA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren10gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren120 (YÜZ YÜRMİ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Spor Sitesi Yönetim Ofisi Eryaman ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

09.08.2016 – 16:00-19:00 saatleri arası

c) Teslim Şekli

:

Asansör komisyonuna kapalı zarf içinde tutanak ile teslim edilecektir.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
1- İş bitiminde  yetkili kuruma (TSE, MMO vb.) inceleme yaptırılarak asansörlerin işletilmesi için uygunluk alınacaktır.
4.1.2.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
4.1.5. Vergi Borcu ve SGK borcu yoktur yazıları ihale dosyasına eksiksiz konacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Referanslar tanıtım dosyası

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Asansörün imalatını, tesisini ve bakımını yapacak firmaya ait Onaylanmış Kuruluş Tarafından verilmiş Asansörlere yönelik CE uygunluk Belgesi

4.3.3. TSE tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi

4.3.4. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Sanayi Sicil Belgesi

4.3.5. Kalite Belgeleri

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ- III. GRUP: ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenmeyecektir. İhale komisyonu en az teklif veren firmaya ihaleyi vermek zorunda değildir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı Doküman Bedeli Spor Sitesi MUHASEBE biriminden istekli ihale kayıt numarası, ihalenin adı ve vergi numarasını belirtilmek suretiyle, makbuz karşılığı alabilecektir. Makbuz ihale dosyasına eklenecektir.

7. Teklifler, ihale tarihinde belirtilen saat aralığında ihale komisyonuna kapalı zarf içinde tutanak karşılığı elden teslim edeceklerdir.  

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Bu haber toplam 1576 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink